Právní služby poskytuji v těchto oblastech:

Firemní právník

Komplexní zajištění této agendy zahrnující obchodní právo, to je zejména:
- vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou včetně exekuce
- zastupování v řízení před soudy včetně insolvenčního řízení
- zakládání a změny obchodních společností: společností s ručením omezeným, akciových spo-lečností a družstev
  a společenství vlastníků jednotek
- zastupování v řízení u obchodního rejstříku
- příprava a organizační zajištění valných hromad
- sepisování obchodních smluv
- účast na obchodních jednáních
- právní poradenství, konzultační činnost

Exekuce, výkony rozhodnutí

Komplexní zajištění veškerých právních úkonů v této oblasti, jako je zejména:
- zastoupení oprávněného (věřitele),
- podání návrhu na nařízení exekuce,
- projednání věci s exekutorským úřadem,
- zastoupení na dražbách, 
- zastoupení na rozvrhovém řízení,
- nahlížení do exekutorského spisu,
- navržení vhodného způsobu provedení exekuce.
- zastoupení povinného v exekučním řízení, uplatnění jeho práv,
- vyjednání dohody s exekutorským úřadem o vyřešení exekuce.

Rodinný právník

- zastupování v opatrovnických řízeních, t.j. o výchově a výživě nezletilých dětí
- zastupování v řízení o výživném mezi manžely
- zastupování v rozvodovém řízení
- sepis dohod pro "rozvod dohodou", kdy je nutné uzavřít dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu do rozvodu
  manželství a pro dobu po rozvodu manželství a dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
  a práv ohledně bydlení pro dobu po rozvodu
- zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
- návrhy dohod o zúžení společného jmění manželů 

Nemovitosti

- sepis smluv: kupních, darovacích, o převodu vlastnictví bytové jednotky, zástavních smluv, do-hod o zřízení věcného
  břemene
- sepis nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům
- sepis návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
- úschova listin
- úschova peněz
- obstarání podkladů potřebných pro sepis výše uvedených smluv – výpisů z katastru nemovitostí, geometrických plánů,
  znaleckých posudků, nabývacích listin a  případně dalších. 

Přestupky

Zastupování v přestupkovém řízení.

Trestní obhajoby

- obhajoba v přípravném trestním řízení a v trestním řízení před soudy
- sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
- účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů
- zastupování poškozeného v adhezním řízení, t.j. náhrada škody způsobená trestným činem